Stanovy

STANOVY
Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů z.s.


 
Článek 1
Základní ustanovení


 

1.    Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s. (dále jen „Svaz“) je samostatnou právnickou osobou.

2.    Svaz působí na území České republiky a jeho sídlem je Praha.

3.    Názvem Svazu je: Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.

4.    Svaz používá v anglickém jazyce překlad Czech Union of Inventors and Rationalizers.

 

Článek 2
Účel Svazu

 

Účelem Svazu je zastupování společných zájmů svých členů, podpora činnosti členů Svazu a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů, techniků a právnické obce.

Při jeho naplňování Svaz zejména:
1.    Zastupuje a hájí zájmy členů Svazu vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí.

2.    Vytváří podmínky pro koordinaci a konzultaci zájmů členů Svazu, včetně celoživotního vzdělávání v technických, právních a dalších oborech.

3.    Organizuje dohodnutou odbornou činnost členů Svazu a veřejnosti.

4.    Poskytuje členům Svazu dohodnuté služby (ekonomické, informační, právní, organizační apod.).

5.    Podílí se na zajišťování výzkumu, vývoje a inovací.

6.    Zaměřuje svoji činnost převážně do oblasti technických, právních, ekonomických a společenských věd.

7.    Spravuje majetek Svazu v zájmu jeho členů.
 

Článek 3
Členství ve Svazu, práva a povinnosti člena 

1.    Členy Svazu jsou fyzické či právnické osoby. Fyzické osoby musí být starší 18ti let. Členství ve Svazu je dobrovolné. Svaz sdružuje vynálezce a zlepšovatele, původce průmyslových vzorů, odborné a teoretické pracovníky v oblasti průmyslově právní ochrany, organizátory vynálezectví a zlepšovatelství, odbornou i laickou právní a ekonomickou veřejnost.

2.    Členskou základnu tvoří individuální i kolektivní členové.

3.    Práva člena Svazu:
a)    podílet se s rovným hlasovacím právem na jednání valné hromady Svazu s tím, že každý člen má při hlasování na valné hromadě Svazu 1 hlas,
b)    využívat majetek a služby Svazu v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady a výboru Svazu,
c)    navrhovat kandidáty na veškeré funkce v orgánech Svazu,
d)    podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti Svazu,
e)    být informován o činnosti, plánech, záměrech a hospodaření Svazu a o změnách v jeho orgánech.

4.    Povinnosti člena Svazu:
a)    dodržovat stanovy, jednací, organizační a volební řád Svazu a plnit usnesení valné hromady Svazu a výboru Svazu,
b)    uhradit členský příspěvek na činnost Svazu ve výši a termínu stanovených valnou hromadou Svazu,
c)    hájit zájmy Svazu a jeho členů a svou činností přispívat k plnění poslání a šíření dobrého jména Svazu v České republice i v zahraničí.

5.    Členství ve Svazu zaniká:
a)    vystoupením člena ze Svazu, a to k prvnímu dni následujícího měsíce po doručení oznámení člena o jeho vystoupení ze Svazu,
b)    vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru Svazu pro neplnění členských povinností člena nebo z důvodu porušování stanov Svazu, a to ke dni doručení oznámení o vyloučení vylučovanému členu,
c)    zánikem člena,
d)    zánikem Svazu,
e)    pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Svazem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

6.    Členové Svazu neručí za dluhy Svazu.

 

Článek 4
Orgány Svazu 

Orgány Svazu jsou valná hromada, Výbor Svazu a předseda Svazu. Statutárním orgánem Svazu je předseda Svazu.
1.    Valná hromada
-    Valná hromada je shromážděním členů Svazu a je jeho nejvyšším orgánem.
-    Řádnou valnou hromadu svolává předseda Svazu s tím, že pozvánky musejí být rozeslány nejpozději 30 kalendářních dnů před datem konání valné hromady. Předseda Svazu svolá mimořádnou valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členů Svazu. Nesvolá-li předseda Svazu mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu Svazu sám.
-    Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Svazu.
-    K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců členů Svazu, pokud není uvedeno v těchto stanovách jinak.
-    Valná hromada volí na období 3 let členy Výboru Svazu a odvolává jejich členy. Členem výboru Svazu se může stát pouze člen Svazu.
-    Valná hromada volí na období 3 let předsedu Svazu a odvolává ho. Předsedou Svazu se může stát pouze člen Svazu.
-    Náhradní valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno více jak 5 členů Svazu.

2.    Výbor Svazu
-    Výbor Svazu tvoří předseda Svazu, dva místopředsedové, a dalších nejméně tři a nejvýše šest členů. O přesném počtu členů Výboru se usnáší valná hromada svým usnesením. Výbor se schází nejméně jedenkrát za čtyři měsíce. Výbor Svazu odpovídá za svou činnost valné hromadě Svazu.
-    V případě, že členství ve Svazu člena Výboru zaniklo, přestává být tento členem Výboru Svazu.
-    Výbor Svazu je schopen se usnášet, je-li při jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, usnesení je platné, hlasuje-li pro ně většina přítomných.
-    Funkce jednotlivých členů Výboru si volí Výbor Svazu ze svých členů. Funkční období místopředsedů Výboru a členů Výboru je 3 leté.
-    Automatickým členem Výboru je předseda Svazu.
-    Výbor Svazu je poradním orgánem předsedy Svazu a náleží mu pravomoci v těchto stanovách uvedené.

3.    Předseda Svazu
-    Předseda Svazu je statutárním orgánem Svazu.
-    Předseda Svazu zastupuje Svaz navenek a jedná jeho jménem.
-    K právním úkonům, kterými bude Svaz nabývat nebo pozbývat nemovitý majetek, zatěžovat majetek Svazu věcnými břemeny nebo zástavním právem, nebo ručit za závazky jiných subjektů je třeba souhlasu předsedy Svazu. Předseda Svazu je povinen vyžádat si souhlas valné hromady Svazu a následně jednat jménem Svazu v souladu s příslušným usnesením valné hromady Svazu.
           
 

Článek 5
Působnost orgánů Svazu 

1.    Valná hromada Svazu zejména:
a)    dle návrhu Výboru schvaluje stanovy, organizační řád, jednací řád, volební řád, program a plány činnosti Svazu,
b)    projednává zprávy o činnosti Výboru Svazu,
c)    schvaluje zásady hospodaření s majetkem Svazu a pravidla pro poskytování služeb Svazu,
d)    schvaluje rozpočet Svazu a výsledky jeho hospodaření,
e)    volí předsedu Svazu a členy Výboru,
f)    schvaluje a rozhoduje o návrzích Výboru Svazu,
g)    rozhoduje o založení nebo zrušení obchodní společnosti Svazu, zájmových sdružení a jiných subjektů nebo o účasti Svazu v nich,
h)    přijímá dohody o pověření Svazu zastupováním a hájením společných zájmů členů Svazu,
i)    projednává koordinaci činnosti členů Svazu a schvaluje dohodnuté společné činnosti členů organizované Svazem,
j)    schvaluje výši členských příspěvků členů Svazu a termín jejich splatnosti,
k)    rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku a jeho zatěžování věcnými břemeny nebo zástavním právem,
l)    schvaluje způsob použití výnosů z majetku Svazu a výši podílů z výnosů společných činností organizovaných Svazem,
m)    při zániku Svazu stanovuje způsob majetkoprávního vypořádání a s tím spojenou likvidaci závazků a práv.

2.    Výbor Svazu zejména:
a)    volí ze svých členů dva místopředsedy,
b)    ustanovuje své pomocné orgány,
c)    zajišťuje činnost Svazu v období mezi zasedáními valné hromady v souladu se základními dokumenty a usneseními valné hromady,
d)    předkládá valné hromadě zprávy o činnosti,
e)    rozhoduje o přijímání a vylučování členů,
f)    schvaluje organizační směrnice Svazu.

3.    Předseda Svazu zejména:
a)    reprezentuje a zastupuje Svaz navenek,
b)    jedná jménem Svazu,
c)    vede a svolává jednání Výboru Svazu,
d)    svolává valnou hromadu Svazu.

 

Článek 6
Hospodaření Svazu 

1.    Hospodaření Svazu se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zásadami hospodaření s majetkem Svazu a rozpočtem, schválenými valnou hromadou Svazu.

2.    Činnost Svazu je financována:
-    z podílu na výnosu ze společných činností organizovaných Svazem,
-    z příspěvků členů,
-    z dotací, subvencí a darů od vnějších subjektů,
-    z darů, dědictví či odkazů.

3.    Prostředky Svazu musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu Svazu a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

 

Článek 7
Závěrečná ustanovení 

1.    Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2.    Změnu těchto stanov musí schválit valná hromada Svazu dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Svazu.

3.    Svaz může zaniknout rozhodnutím valné hromady.

4.    Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou Svazu konanou dne 10. 6. 2015.

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Žádné události
570475