Seznam uskutečněných seminářů

 

                      

  Seznam seminářů za rok 2023  
20. 9. 2023 Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu RNDr. et  Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA
17. 5. 2023

Evropský patent s jednotným účinkem (UP) a Jednotný patentový soud (UPC)

Ing. Jiří Slavík
1. 2. 2023 Základy kybernetické bezpečnosti - compliance JUDr. Jan Bárta
   Seznam seminářů za rok 2022           
21. 9. 2022 Řízení o zrušení patentu před ÚPV a EPO

Mgr. Lukáš Zmeškal

16. 2. 2022


Novinky ze světa duševního vlastnictví (online seminář)

JUDr. Adéla Faladová
Ing. Eva Schneiderová, Ph.D.
JUDr. Iva Koutná

 

                      Seznam seminářů za rok 2021

 

27. 1. 2021
Vynálezecká činnost jako základní aspekt posuzování patentovatelnosti vynálezu (online seminář)

Mgr. Lukáš Zmeškal

24. 3. 2021


'Podnikový vynález – kdo má právo na patent (online seminář)

JUDr. Petr Novotný

 

 

                      Seznam seminářů za rok 2020

 

24. 2. 2020 Mezinárodní ochranné známky - aktuální změny
madridského systému a praktické poznámky k řízení 

PhDr. Zlatuše Braunšteinová

23. 9. 2020

Ochrana know-how a obchodního tajemství
v kontextu nekalých soutěžních praktik

JUDr. David Karabec, MPA
21. 10. 2020 Právní prostředky ochrany před zásahem do práv duševního
vlastnictví před soudem a v trestním řízení v praxi
- online seminář
Mgr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D.
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

 

                       Seznam seminářů za rok 2019

23. 1. 2019 Nekalá soutěž a její výklad ve světle průmyslových práv Mgr. Nela Černáková, Ph.D.
28. 3. 2019

Inovační strategie ČR 2019 - 2030 a její využitelnost pro
podporu ochrany technických řešení

Ph.Dr. Jana Engelová Pavková
27. 5. 2019 Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu Mgr. Ivica Miškovičová
 
25. 9. 2019 Vybrané kolizní a závazkové aspekty smluv o translativních
a konstitutivních převodech průmyslových práv 
FOTOGALERIE ZDE
 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

 

27.11.2019

 Evropská patentová přihláška – přehled řízení od podání
 po udělení aneb obvyklé i (ne až tak) neobvyklé situace 

 Mgr. Ivica Miškovičová


                        Seznam seminářů za rok 2018

 

24. 1. 2018 GDPR - revoluční změny se dotknou každého JUDr. Jan Bárta
20. 3. 2018 Porušování práv duševního vlastnictví a nárok na příměřené zadostiučinění - vyplácí se porušování práv? Mgr. Zbyněk Hajn
23. 5. 2018 Některé aspekty řízení o přihláškách vynálezů a užitných vzorů před ÚPV Ing. Václav Převrátil,
Mgr. Lukáš Zmeškal
26. 9. 2018 Sporná a opravná řízení patentoprávní Ing. Jiří Heller
28. 11. 2019 Specifičnost práva informačních technologií a Právní ochrana grafických uživatelských rozhraní ing. Martina Kotyková
                         Seznam seminářů za rok 2017
25. 1. 2017 Formální požadavky na vyobrazení průmyslových vzorů Ing. Martina Kotyková
22. 2. 2017 Aktuální rozhodovací praxe – ochranné známky - FOTOGALERIE ZDE Mgr. Zuzana de Korver,
Mgr. Radka Stupková
22. 3. 2017 Jak čerpat peníze z EU - dotace a granty nejen na vědu a inovace Ing. Marek Maixner
(RAMS Assets s.r.o.)
26. 4. 2017 Mezinárodní přihláška ochranné známky – chyby a jak jim předcházet - FOTOGALERIE ZDE PhDr. Zlatuše Braunšteinová (ÚPV)
24. 5. 2017

Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství)

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
25. 10. 2017

Evropský patent s jednotným účinkem a Evropský patentový soud – aktuální vývoj

JUDr. Petr Novotný
                         Seznam seminářů za rok 2016
20. 1. 2016 Průmyslově právní ochrana uživatelského rozhraní Ing. Martina Kotyková
24. 2. 2016 Ochranné známky – vše co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat Mgr. Eva Schneidrová
27. 4. 2016 Dotační a grantové programy pro výzkum, vývoj a inovace českých firem Ing. Josef Smolka
25. 5. 2016 Patent jako inspirace pro inovátory Ing. Pavel Jirman 
22. 6. 2016 Kybernetická bezpečnost a zabezpečení citlivých dat Matej Zachar
21. 9. 2016 5 P – Průmyslové právo – pilíř prosperity podniku Ing. Josef Zima
19.10.2016 Autorské právo v podniku – praktický pohled Mgr. Alena Kodrasová
23.11.2016 Mezinárodní ochranné známky - řízení, databáze, očekávané změny PhDr. Zlatuše Braunšteinová
                         Seznam seminářů za rok 2015 
25. 2. 2015 Průmyslová práva - virtuální komunikace, získávání informací aneb co naleznete na síti Ing. Zuzana Čapková
25. 3. 2015 Nový občanský zákoník a průmyslová práva - rok fungování v praxi JUDr. Petr Novotný
27. 5.2015 Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice JUDr. Vladimír Zamrzla, ÚPV
23. 9.2015 Autorsko-právní a průmyslově-právní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph. D.
21.10.2015 Aktuální rozhodovací praxe v posuzování pravděpodobnosti záměny Mgr. Zuzana de Korver
25.11. 2015 Autorské právo – připravované změny právní úpravy a další novinky JUDr. Adéla Faladová
                         Seznam seminářů za rok 2014
25. 1. 2014 Právní ochrana designu, kolize a soudni rozhodnutí JUDr. Pavel Koukal
29. 1. 2014 Vyplatí se patentovat? Aneb jak může průmyslově právní sektor výhodně podpořit podnikání Ing.Josef Zima
26. 2. 2014 Licenční smlouvy - úprava podle nového občanského zákoníku JUDr. Petr Novotný
26. 3. 2014 Ochrana zápisem průmyslového vzoru v České republice Ing. Martina Kotyková
23. 4. 2014 Obcházení patentů s využitím Funkčně Orientovaného Postupu Ing. Pavel Jirman, Daniela Filová
28. 5. 2014 Počítačový program v přihlášce vynálezu aneb software na hranici patentového zákona Ing. Ladislav Havel, Ing. Dan Jelínek
18. 6. 2014 Daňové úlevy pro výzkum a vývoj nejen ve světle nové právní úpravy od 1.1.2014 Ing. Lenky Mrázová, ACCA
24. 9. 2014 Aktuální judikatura Soudního dvora EU ve věcech ochranných známek Mgr. Radka Stupková
26.11. 2014 Autorské právo - novinky v právní úpravě JUDr. Adéla Faladová
                         Seznam seminářů za rok 2013
27. 3. 2013 Rozhodovací praxe OHIM ve výmezech průmyslových vzorů podle aktualizovaného manuálu proí Mgr. Ludmila Čelišová
17. 4. 2013 Ochranné známky - Aktuální otázky z rozhodovací praxe ÚPV Mgr. Zuzana de Korver
23.10. 2013 Ochranné známky - Aktuální otázky z rozhodovací praxe ÚPV Mgr. Zuzana de Korver
27.11. 2013 Využití a ochrana průmyslových práv, majetkprávní a trestněprávní konsekvence Ing. Mgr. Lenka Maštálková
                         Seznam seminářů za rok 2012
25. 1. 2012 Právní ochrana designu, kolize a soudni rozhodnutí JUDr. Pavel Koukal
22. 2. 2012 Řízení před ÚPV související s uplatněním práv z patentů a užitných vzorů JUDr. Jaroslav Potužník
28. 3. 2012 Aktuální rozhodovací praxe českých soudů ve věcech průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže JUDr. David Štros
18. 4. 2012 Příprava na změny v obchodním právu z hlediska průmyslového vlastnictví Jiří Effmert
23. 5. 2012 Autorské právo - aktuality z domova i ze světa JUDr. Adéla Faladová
20. 6. 2012 Licence a transfer technologií Ing. Karel Čada, prom. práv. PhD
19. 9. 2012 Uplatňování práv duševního vlastnictví Prof. Ing. Ladislav Jakl
24.10. 2012 Poslední judikatura MS Praha ve věcech průmyslových práv JUDr. Roman Horáček
24.10. 2012 Inovace - zdroj motivace a rozvoje lidí Dr. Libor Sehnal
28.11. 2012 Prosazování práv k duševnímu vlastnictví Celní správou MF ČR mjr. Bc. Petr Jirák
Seznam seminářů za rok 2011
23. 2.2011 Know-how v podnikání a jeho oceňování v praxi II Ing. Pavel Steimar
23. 3.2011 Autorské právo a internet Mgr. Marie Šebelová
20. 4.2011 Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv JUDr. Vladimír Zamrzla
22. 6.2011 Aktuální otázky práva a praxe průmyslových vzorů. Stav techniky zpřístupněný na internetu Mgr. Ludmila Čelišová, Ing. Coufal
21. 9.2011 Vše co je dobré vědět o mezinárodních ochranných známkách i známkových souvislostech PhDr. Zlatuše Braunšteinová
26.10.2011 Management v ochraně duševního vlastnictví po americku Ing. Martin Navrátil Ph.D.
Seznam seminářů za rok 2010
27. 1.2010 Strategický význam kvalifikované průmyslově právní politiky organizace Ing. Jiří Winkler,CSc., Ing. Josef Zima
24. 2.2010 Povinnost vlastníka používat svou ochrannou známku Mgr. Zuzana de Korver, Mgr. Radka Stupková
25. 2.2010 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci užívání ochranné známky Mgr. Radka Stupková
31. 3.2010 Rozhodování ÚPV ve věcech průmyslových práv JUDr. Vladimír Zamrzla
28. 4.2010 Duševní dědictví v programech EU na podporu VaVaI Mgr. Jana Váňová
27. 5.2010 Bezpapírová - elektronická kancelář Jiří Effmert
22. 9.2010 Právní ochrana designu v souvislostech a aktuálně JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
20.10.2010 Know-how v podnikání a jeho oceňování v praxi Ing. Pavel Steimar
24.11.2010 Využití technické tvořivosti/zlepšování ve štíhlé výrobě Doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

   
              

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Žádné události
560981