O nás

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ) působí v České republice nepřetržitě od svého založení v roce 1990. Jako člen Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a řádný člen mezinárodní organizace vynálezeckých asociací IFIA v Ženevě svoji činnost zaměřuje na pomoc v rozvoji metod technické tvůrčí práce (např. TRIZ), podílí se na vytváření podmínek pro účinnou a efektivní právní ochranu výsledků této práce v tuzemsku i v zahraničí (např. formou připomínek k novým právním předpisům).
Po vstupu ČR do EU se stala právní ochrana výsledků technické tvůrčí práce náročnější, ale v případě většího rozsahu využití přináší pro tvůrce/vlastníky řešení vyšší ekonomický efekt. ČSVZ se také podílí na vytváření podmínek pro objektivní oceňování výsledků této práce a odpovídající odměňování jejich tvůrců (původců). Ve výrobní či obchodní praxi mají pak nová řešení, chráněná průmyslovými právy, tj. průmyslové vlastnictví daleko vyšší hodnotu a jsou i efektivnějším prvkem nových inovací a nových technologií.

Pod pojmem průmyslového vlastnictví spatřujeme souhrn práv k nehmotnému majetku průmyslově, případně obchodně využitelnému, jež spolu s autorskými právy tvoří duševní vlastnictví. S průmyslovými právy se setkáváme v souvislosti s přihlašováním, chráněním a využíváním řešení na úrovni:
 

 • vynálezů – tj. řešení, splňující podmínku patentovatelnosti, která nejsou známa v současném světovém stavu techniky, jsou výsledkem tvůrčí činnosti, pro odborníka nejsou zřejmá ze stavu techniky a musejí být průmyslově/opakovatelně využitelná (viz zákon č. 527/1990 Sb.)
 • užitných vzorů – tj. řešení, která jsou nová, přesahujíc rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná (viz zákon č. 487/1992 Sb.)
 • průmyslových vzorů – tj. vyřešení vzhledu výrobku nebo jeho části, spočívající v řešení linií, obrysu, barev, struktury použitého materiálu, včetně jeho dalších úprav (viz zákon č. 207/2002 Sb.)
 • zlepšovacích návrhů a know-how – tj. konkrétních řešení problémů, mající obchodní hodnotu (viz zákon č. 527/1990 Sb.)


Mezi průmyslová práva řadíme rovněž práva na označení, která podle předmětu ochrany tvoří zapsané:

 • ochranné známky – podle zákona č. 441/2003 Sb.
 • označení původu a zeměpisná označení – podle zákona č. 452/2001 Sb.


ČSVZ má jednak členy individuální – což jsou zejména patentoví zástupci, advokáti, znalci, pracovníci průmyslově právní ochrany z podniků a původci chráněných řešení, jednak členy kolektivní, tj. podniky a instituce.
Za účelem zvyšování odborných znalostí členské základny ČSVZ i odborné veřejnosti pořádá ČSVZ pravidelné vzdělávací akce (jednodenní semináře/konference cca 6x ročně. Jsou zaměřeny k aktuálním otázkám v průmyslovém právu (např. zajišťování ochrany výsledků tvůrčí práce mimo ČR, oceňování přínosů, vzniklých využíváním chráněných řešení a stanovení výše odměny za využívání zaměstnaneckých vynálezů, užitných vzorů a zlepšovacích návrhů). Zabýváme se rovněž vytvářením podmínek pro efektivní rozvoj technické tvůrčí práce.
Aktuálnost témat a odbornou kvalitu seminářů garantuje skutečnost, že ČSVZ od svého ustavení v roce 1990 úzce spolupracuje s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, který je ústředním orgánem státní správy České republiky pro ochranu průmyslového vlastnictví, v jehož čele je předseda, jmenovaný vládou.
Vedle odborných seminářů nabízí ČSVZ individuální poradenskou činnost v oblasti průmyslo-vých práv, poskytovanou jejími kvalifikovanými odborníky. Tematické okruhy poradenství a vzdělávání ČSVZ zaměřené na technickou tvůrčí práci:

 • podpora (zatraktivnění) technické tvořivosti na středních školách
 • využití vlastních zdrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti
 • posouzení a rozbor předmětů vývoje a výroby organizací z pohledu možností průmyslově – právní ochrany (patent, ochranná známka) v rámci EU
 • oceňování výsledků technické tvůrčí práce (průmyslová práva, know-how, autorská díla)
 • lidský faktor – hlavní zdroj bohatství organizace, ale současně i potenciálního vyzrazení know-how
 • úskalí mezinárodního přihlašování, komercionalizace, licence.


V poslední době se ČSVZ zúčastnil několika mezinárodních veletrhů, kde vystavoval výsledky technické tvůrčí práce několika organizací z ČR. Při obrovské účasti vystavovatelů z celého světa byla účast České republiky, zastoupená ČSVZ více než úspěšná. Česká republika získala na těchto výstavách několik předních ocenění.

 

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Žádné události
560986